PHỤ LỤC CÁC KHOẢN THU, MỨC THU NĂM HỌC 2020-2021

Tháng Chín 20, 2020 11:40 chiều

 

PHÒNG HD&ĐT VỤ BẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS XÃ CỘNG HOÀ              
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHỤ LỤC CÁC KHOẢN THU, MỨC THU NĂM HỌC 2020-2021
(Kèm theo Quyết định số  06/QĐ-THCSCH-CK  ngày 10/9/2020
 của Trường THCS xã Cộng Hoà.)
Đvt: Đồng
Số TT Tên khoản thu Mức thu( số tiền/tháng/hs) Đã thu Số tháng thu trong năm học Người thu Ghi chú
I Các khoản thu theo qui định
1 Học phí 70.000   9 tháng Thủ quĩ  
2 Bảo hiểm y tế 563.220   12 tháng Thủ quĩ  
II Các khoản thu thoả thuận theo qui định
1 Tiền nước uống 8.000   9 tháng Thủ quĩ  
2 Tiền trông, giữ xe đạp 10.000   9 tháng Thủ quĩ  
3 Tiền trông, giữ xe đạp điện 15.000   9 tháng Thủ quĩ  
4 Tiền dạy thêm, học thêm 10.000   Theo thực tế Thủ quĩ  
5 Kĩ năng sống và hoạt động ngoại khoá     Theo thực tế Thủ quĩ  
Cộng Hoà, ngày 10 tháng 9 năm 2020
Hiệu trưởng
 

 

Phạm Tiến Thật